Algemene voorwaarden 50 Plus Gezond


Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Leefstijlcoach en gewichtsconsulent: Jan Burger van 50 Plus Gezond, onderdeel van Lindos Zorg en gezondheid, heeft de opleiding Gezondheidscoach/gewichtsconsulent gevolgd en handelt als gevestigd leefstijlcoach en gewichtsconsulent. Vanaf nu wordt in de tekst alleen de functie leefstijlcoach gebruikt, waarin dus de functie gewichtsconsulent een functie onderdeel is.
Cliënt: de persoon aan wie door de leefstijlcoach advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gezondheidscoach wordt uitgeoefend en bij de cliënt thuis.
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de leefstijlcoach is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
De leefstijlcoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
De leefstijlcoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de leefstijlcoach de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4:
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de leefstijlcoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de leefstijlcoach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de leefstijlcoach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.


Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de leefstijlcoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
De leefstijlcoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De leefstijlcoach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom
De leefstijlcoach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.
De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de leefstijlcoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch te verstrekken aan derden/aan anderen, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gezondheidscoach verstrekt zijn.


Artikel 7: Betaling
Bij een individuele begeleiding door de leefstijlcoach:
Betaling aan de leefstijlcoach dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De factuur zal per email verzonden worden. De cliënt dient de rekening binnen zeven (7) dagen na datering betaald te hebben.
Bij een overschrijding van elke 30 dagen is de leefstijlcoach gerechtigd het factuurbedrag met € 10,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de leefstijlcoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
Indien cliënt tijdens het begeleidingstraject van de individuele begeleiding, de individuele begeleiding op eigen initiatief stopt dient de cliënt 25% van het resterende nog niet betaalde bedrag alsnog te betalen, met een minimum van 25,- euro. Van het inmiddels betaalde bedrag voor de individuele begeleiding vindt er geen teruggave plaats aan de cliënt.

Bij een online begeleiding door de leefstijlcoach:
Bij een online afslankprogramma door de leefstijlcoach (50 Plus Gezond Online 2021, 50 Plus Gezond Online Totaal en bij alle online afslank uitdagingen en akties), dient eerst de betaling plaats te vinden door de cliënt door overschrijving van het totale bedrag, voordat de cliënt zijn of haar online afslankprogramma dient te ontvangen.
Indien cliënt tijdens het begeleidingstraject van een online afslankprogramma (50 Plus Gezond Online 2021, 50 Plus Gezond Online Totaal en alle andere online afslank uitdagingen en akties), het afslankprogramma op eigen initiatief stopt, vindt er geen teruggave plaats van het betaalde bedrag aan de cliënt.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De leefstijlcoach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de leefstijlcoach is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen.
De leefstijlcoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de leefstijlcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gezondheidscoach.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de leefstijlcoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de leefstijlcoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de leefstijlcoach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de leefstijlcoach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De leefstijlcoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.


Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de leefstijlcoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.